Retningslinjer for personvern

På denne siden finner du informasjon om hvordan Ditio behandler personopplysninger om kunder, brukere og besøkende på våre nettsider, tjenester og applikasjoner.

Bakgrunn

Personopplysningsloven regulerer hvordan personopplysninger blir behandlet. Loven har som formål å sikre vern av brukernes grunnleggende rettigheter, særlig retten til vern av personopplysninger. Ditio behandler alle personopplysninger i samsvar med loven og med våre interne retningslinjer for personvern.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan personvernet er ivaretatt på nettsider, tjenester og applikasjoner der det er henvist til denne personvernerklæringen.

Ditio som tjenesteleverandør

Ditio leverer tjenester til kunder og deres brukere, gir informasjon via vår nettside og tar imot henvendelser på vår supportlinje. For å kunne gi tilgang til disse tjenestene behandler vi personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og brukeratferd.

I tilfeller ved bruk av våre applikasjoner i arbeidssammenheng behandler vi også arbeidsrelatert informasjon som stilling og byggekort-ID. Ved bruk av Ditio Transport behandler vi opplysninger som omfatter kjøretøyets geografiske posisjon.

Opplysningene er i de fleste tilfeller samlet inn fra kunden, og hvor kunden er behandlingsansvarlig. Der kunden tar i bruk våre tjenester og deres brukere registrerer personopplysninger i systemet, er kunden behandlingsansvarlig (den som fastsetter formålet med behandlingen) og Ditio er databehandler (den som behandler opplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige). I denne sammenheng har kunden ansvaret for henvendelser som gjelder brukerens personvern.

Forholdet mellom Ditio og kunden reguleres i en egen databehandleravtale som sikrer at begge parter etterlever prinsipper for behandling av personopplysninger, i henhold til artikkel 5 i personopplysningsloven.

Formål og behandlingsgrunnlag

Ditios formål med behandlingen er å forbedre og utvikle den tekniske tjenesten. Behandlingsgrunnlaget er derfor å ivareta Ditios legitime interesser, som nevnt i Personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Behandlingen er også nødvendig for å oppfylle vilkår i avtalen med Ditios kunder, herunder support som gjelder implementering, kvalitet og driftsstabilitet for kunden og brukere.

Endringer i personvernerklæringen

Ditio kan gjøre viktige eller materielle endringer i personvernerklæringen. Den siste versjonen vil være tilgjengelig på denne siden.

Lagringstid

Hvor lenge personopplysningene lagres avhenger av formålet de er samlet inn for. Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, så lenge det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser, eller så lenge det er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. I vurderingen av lagringstid vektlegger vi opplysningenes omfang, formål, sensitivitet og grad av risiko.

Dine rettigheter

Som bruker av våre tjenester har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve retting av personopplysninger dersom opplysningene er utdaterte eller uriktige. Du har også andre rettigheter som å kreve at opplysningene blir slettet, rett til å protestere mot behandlingen eller kreve begrensning i behandlingen.

I tilfeller hvor Ditio er databehandler, skal forespørsler som angår dine rettigheter rettes mot den behandlingsansvarlige. I slike tilfeller bistår vi den behandlingsansvarlige ved forespørsel om dette fra den behandlingsansvarlige.

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet. Kontaktinformasjon og veiledere finnes på datatilsynet.no.

Cookies

Vi bruker cookies for å tilpasse vår nettside og tilhørende tjenester, og for å sørge for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Cookies sammenstiller anonyme aggregerte statistikker slik at vi kan forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på våre nettsider. Anonyme opplysninger kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. At statistikken er aggregert vil si at all data slås sammen til en gruppe og behandles ikke individuelt. Statistikken sier noe om hvor mange som besøker siden, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi bruker Google Analytics i denne sammenheng. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Ditio til andre aktører.

Overføringer til en tredjestat

Ditio overfører ikke personopplysninger til tredjestater, med mindre overføringen tilfredsstiller krav i personopplysningsloven som gjelder kontrakt om standard personvernbestemmelser vedtatt av EUkommisjonen. En slik kontrakt regulerer overføringen og forplikter alle parter til å behandle opplysningene i samsvar med de kravene som er beskrevet i personopplysningsloven.

Kontaktopplysninger

Om du ønsker å benytte dine rettigheter som beskrevet ovenfor eller ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi behandlinger personopplysninger, kan du kontakte oss per e-post eller post.

kontakt@ditio.no
Ditio AS
Solheimsgaten 7d
5054 Bergen